ข้อมูล eBook

ชื่อ: คิดโครงงานสิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้

ผู้แต่ง: ปราชญ์ รัตนานนท์ / ฤกษ์ระพี โสภณ

สำนักพิมพ์: เบ็นพับลิชชิ่ง

หมวดหลัก: การศึกษา

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

นำเสนอแนวคิดในการทำโครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์จากการนำเศษวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์ เป็นสิ่งของที่สามารถใช้ประโยชน์ได้จริงและเน้นการส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตสาธารณะชื่นชมสิ่งรอบตัวและอนุรักษ์สภาพแวดล้อม โดยแสดงกระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นคิดโครงงาน การวางแผนการกำหนดระยะเวลา กำหนดชิ้นงานบั้นปลาย ขั้นตอนการดำเนินการ พร้อมตัวอย่างชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-02-10 01:10
2019-02-05 01:12
2018-12-29 01:18
2018-12-17 01:15
2018-12-14 01:14
2018-11-26 01:18
2018-11-23 01:17
2018-10-22 01:18
2018-09-29 01:12
2018-09-21 01:11
2018-09-21 01:11
2018-09-20 01:10
2018-09-12 01:12
2018-09-08 01:09
2018-08-31 01:13

หน้า