ข้อมูล eBook

ชื่อ: วิถีธรรมวิถีไทย

ผู้แต่ง: อ.ยิ่งเยาวลักษณ์ กะรัสนันทน์

สำนักพิมพ์: พัฒนาวิชาการ (2535)

หมวดหลัก: การศึกษา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

- ฉบับปรับปรุงครั้งที่1 พ.ศ.2554
- เพิ่มข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้อง
- เพิ่มเนื้อหาพระพุทธศาสนากับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- เพิ่มตารางวิเคราะห์หลักสูตร
- เพิ่มแนวข้อสอบ
- เนื้อหาแต่ละหน่วยการเรียนรู้ ผู้เรียนจะได้รับความรู้ หลักธรรมคำสั่งสอนของศาสนาต่างๆ ในสังคมไทย และนำหลักธรรมคำสอนของศาสนาที่ตนนับถือมาปฏิบัติในการดำรงชีวิตแล้วแก้ปัญหา ในชีวิตประจำวัน เพื่อพัฒนาตนเองและสังคมได้

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-02-02 01:10
2019-01-09 01:16
2018-11-27 01:16
2018-11-12 01:19
2018-10-31 01:19
2018-10-20 01:21
2018-10-01 01:12
2018-09-17 01:11
2018-09-08 01:09
2018-08-31 01:13
2018-06-25 01:09
2018-02-22 01:09
2017-12-29 01:08
2017-12-20 01:08
2017-09-06 01:09