ข้อมูล eBook

ชื่อ: เตรียมสอบเป็นสิงห์คณะรัฐศาสตร์ มั่นใจเต็ม 100

ผู้แต่ง: ศุภกร สักลอ

หมวดหลัก: การศึกษา

คงเหลือ: 0

เนื้อหา

"หนังสือสรุปเข้มสอบตรงคณะรัฐศาสตร์ มั่นใจเต็ม 100 หนังสือที่รวบรวมเนื้อหาการสอบตรงเข้าคณะรัฐศาสตร์
จากทุกสถาบันอุดมศึกษาชื่อดัง สอดแทรกความรู้พร้อมความทันสมัยต่อเหตุการณ์ปัจจุบันให้รอบรู้ข่าวสารครบถ้วน
พร้อมแนวข้อสอบปรนัย 3 ภาค (การเมืองการปกครอง การระหว่างประเทศและบริหารรัฐกิจ) + แนวข้อสอบเรียงความ
พร้อมหลักและวิธีการตอบคำถามอย่างมั่นใจ"

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-11-14 01:20
2018-11-07 01:19
2018-11-03 01:18
2018-10-20 01:21
2018-09-18 01:10
2018-09-17 01:11
2018-09-03 01:09
2018-09-01 01:10
2018-08-22 01:10
2018-08-21 01:10
2018-07-29 01:11
2018-07-28 01:10
2018-07-09 01:11
2018-06-30 01:10
2018-06-07 01:09

หน้า