ข้อมูล eBook

ชื่อ: ตามรอยพ่อ ก - ฮ

สำนักพิมพ์: วิริยะธุรกิจ

หมวดหลัก: ประวัติศาสตร์

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

รวบรวมพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระราชดำริ และพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนำเสนอในรูปแบบสารานุกรม โดยแยกเป็นหัวข้อเรืยงตามตัวอักษรตั้งแต่ ก-ฮ ซึ่งมีทั้งหมด 309 คำ นับเป็นหนังสือที่รวบรวมเรื่องราวของพระเจ้าอยู่หัวไว้อย่างครบถ้วน รอบด้าน และมีขนาดรูปเล่มพอเหมาะแก่การอ่าน

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-12-16 01:14
2018-12-04 01:11
2018-11-12 01:20
2018-09-29 01:12
2018-09-25 01:12
2018-09-22 01:13
2018-09-18 01:10
2018-09-14 01:13
2018-09-06 01:10
2018-09-04 01:09
2018-09-03 01:09
2018-08-26 01:10
2018-08-23 01:09
2018-02-21 01:08
2018-01-26 01:12