ข้อมูล eBook

ชื่อ: คำอธิบาย พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

ผู้แต่ง: ไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ

สำนักพิมพ์: โปรวิชั่น

หมวดหลัก: คอมพิวเตอร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

คู่มือสำหรับนักกฎหมายและคนทั่วไปเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำผิดที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 อธิบายโดยเรียงตามมาตรา ซึ่งจะมีคำอธิบายข้อกฎหมายและศัพท์เทคนิคประกอบกัน นอกจากนี้ยังได้เพิ่มเติมข้อเสนอแนะเรื่องการปรับใช้กฎหมายกับอินเตอร์เน็ตและความเห็นเรื่องมาตรการในการบล็อกเว็บไซต์ของรัฐบาลให้ได้ศึกษาเพิ่มเติมอีกด้วย

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-02-13 01:09
2019-01-03 01:19
2018-10-20 01:21
2018-09-21 01:11
2018-09-03 01:09
2018-08-16 01:09
2018-08-08 01:10
2018-01-27 01:08
2017-12-29 01:08