ข้อมูล eBook

ชื่อ: ประวัติการดำรงชาติไทย

ผู้แต่ง: อ.สมศรี (ช่องชนิล) มัชฌเศรษฐ์

สำนักพิมพ์: พัฒนาวิชาการ (2535)

หมวดหลัก: การศึกษา

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

- ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 พ.ศ.2554
- ปรับชื่อและศัพท์ทั้งหมดให้ถูกต้องตามราชบัณฑิตยสถานฉบับปัจจุบัน
ปรับข้อมูลบางส่วนให้ทันสมัย และครบถ้วนถูกต้องตามประวัติศาสตร์และตามปัจจุบันสมัย
- เพิ่มตารางวิเคราะห์หลักสูตร
- เป็นการศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยสมัยสุโขทัย อยุธยา รัตนโกสินทร์ ด้านการเมือง การปกครอง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-02-12 01:08
2019-02-12 01:08
2019-01-31 01:10
2019-01-23 01:14
2019-01-05 01:20
2018-12-12 01:12
2018-12-04 01:11
2018-11-27 01:16
2018-11-22 01:19
2018-11-07 01:19
2018-10-31 01:19
2018-10-15 01:20
2018-09-18 01:10
2018-09-17 01:11
2018-09-08 01:09

หน้า