ข้อมูล eBook

ชื่อ: การสนทนาภาษาอังกฤษ 1

ผู้แต่ง: อ.อรุณี เกียรติกังวาฬไกล

สำนักพิมพ์: พัฒนาวิชาการ (2535)

หมวดหลัก: การศึกษา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

- บทเรียนแต่ละบทประกอบด้วยเนื้อหาที่เน้นการฝึกปฏิบัติ ฟัง พูด อ่าน และเขียน ผู้เรียบเรียงได้แทรกเนื้อหาทางด้านชีวิตประจำวัน เพื่อให้ผู้เรียนได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันมากขึ้น

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-02-05 01:12
2019-01-09 01:16
2019-01-01 01:14
2018-12-20 01:13
2018-12-02 01:11
2018-11-22 01:19
2018-10-31 01:19
2018-09-29 01:13
2018-09-20 01:10
2018-09-12 01:12
2018-08-22 01:10
2018-02-24 01:08