ข้อมูล eBook

ชื่อ: การสนทนาภาษาอังกฤษ 1

ผู้แต่ง: อ.อรุณี เกียรติกังวาฬไกล

สำนักพิมพ์: พัฒนาวิชาการ (2535)

หมวดหลัก: การศึกษา

คงเหลือ: 0

เนื้อหา

- บทเรียนแต่ละบทประกอบด้วยเนื้อหาที่เน้นการฝึกปฏิบัติ ฟัง พูด อ่าน และเขียน ผู้เรียบเรียงได้แทรกเนื้อหาทางด้านชีวิตประจำวัน เพื่อให้ผู้เรียนได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันมากขึ้น

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-10-31 01:19
2018-09-29 01:13
2018-09-20 01:10
2018-09-12 01:12
2018-08-22 01:10
2018-02-24 01:08