ข้อมูล eBook

ชื่อ: คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1

ผู้แต่ง: อ.วินัย เจริญสุข/คณะ

สำนักพิมพ์: พัฒนาวิชาการ (2535)

หมวดหลัก: การศึกษา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

- ฉบับปรับปรุงครั้งที่1 พ.ศ.2554
- ปรับและเพิ่มตัวอย่างให้ทันสมัยเพื่ออธิบายบทเรียน ให้เข้าใจได้ดีขึ้น
- ปรับและเพิ่มแบบประเมินผลการเรียนรู้
- เพิ่มตารางวิเคราะห์หลักสูตร
- เป็นการศึกษาฝึกทักษะการคิดคำนวณ และฝึกการแก้ไขปัญหาในเรื่องอัตรส่วน สัดส่วน ร้อยละ การแปรผัน เซต การดำเนินการของเซต แผนภาพแทนเซต การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ระบบสมการเชิงเส้นสิงตัวแปร สมการกำลังสองตัวแปรเดียว และมีแบบประเมินผลการเรียน

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-02-12 01:08
2019-01-31 01:10
2019-01-04 01:19
2018-12-22 01:18
2018-11-27 01:16
2018-11-11 01:18
2018-10-31 01:19
2018-10-15 01:20
2018-09-22 01:13
2018-09-12 01:12
2018-08-30 01:17
2018-08-22 01:10
2018-03-13 01:08
2018-01-02 01:07