ข้อมูล eBook

ชื่อ: พระอัญญาโกณฑัญญะ

ผู้แต่ง: สกายบุ๊กส์

สำนักพิมพ์: สกายบุ๊กส์

หมวดหลัก: ศาสนาและปรัชญา

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

พระอัญญาโกณฑัญญะ...เป็นหนึ่งในปัญจวัคคีย์ทั้งห้า เป็นเอตทัคคะในด้านรัตตัญญู (ผู้รู้ราตรีนาน) ในบั้นปลายชีวิตได้ไปพักจำพรรษาและปรินิพพานที่ป่าหิมวันต์ ดำเนินเรื่องสนุกสนาน ตื่นเต้น กับอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ พร้อมกับความกลมกล่อมของธรรมะที่ง่ายต่อความเข้าใจ และสามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้จริง!

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-02-12 01:08
2018-12-28 01:20
2018-12-22 01:18
2018-11-18 01:17
2018-11-15 01:18
2018-09-24 01:11
2018-09-20 01:10
2018-09-11 01:11
2018-09-10 01:10
2018-09-07 01:09
2018-09-02 01:09
2018-08-25 01:08
2018-08-16 01:09
2018-08-11 01:09
2018-07-20 01:12

หน้า