ข้อมูล eBook

ชื่อ: พระโมคคัลลานะ

ผู้แต่ง: สกายบุ๊กส์

สำนักพิมพ์: สกายบุ๊กส์

หมวดหลัก: ศาสนาและปรัชญา

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

พระโมคคัลลานะ...เป็นอัครสาวกเบื้องซ้ายของพระพุทธเจ้า เป็นเอตทัคคะในด้านผู้มีฤทธิ์ คู่กับพระสารีบุตร ผู้เป็นอัครสาวกเบื้องขวา ซึ่งเป็นเอกทัคคะในด้านผู้มีปัญญา ดำเนินเรื่องสนุกสนาน ตื่นเต้น กับอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ พร้อมกับความกลมกล่อมของธรรมะที่ง่ายต่อความเข้าใจ และสามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้จริง!

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-11-15 01:18
2018-09-21 01:11
2018-09-20 01:10
2018-09-11 01:11
2018-09-10 01:10
2018-09-02 01:09
2018-08-25 01:08
2018-08-16 01:09
2018-08-01 01:11
2018-07-20 01:12
2018-02-04 01:09
2018-01-13 01:08
2017-12-30 01:07
2017-11-09 01:10