ข้อมูล eBook

ชื่อ: พระสารีบุตร

ผู้แต่ง: สกายบุ๊กส์

สำนักพิมพ์: สกายบุ๊กส์

หมวดหลัก: ศาสนาและปรัชญา

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

พระสารีบุตร...เป็นอัครสาวกเบื้องขวาของพระพุทธเจ้า ได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นเลิศกว่าพระสงฆ์ทั้งปวงในด้านสติปัญญา ความกตัญญู และเป็นเรี่ยวแรงสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ดำเนินเรื่องสนุกสนาน ตื่นเต้น กับอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ พร้อมกับความกลมกล่อมของธรรมะที่ง่ายต่อความเข้าใจ และสามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้จริง!

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-12-28 01:20
2018-12-22 01:18
2018-11-15 01:18
2018-09-21 01:11
2018-09-20 01:10
2018-09-13 01:11
2018-08-16 01:09
2018-08-08 01:10
2018-08-06 01:11
2018-02-04 01:09
2017-12-27 01:09
2017-11-09 01:10
2017-10-07 01:11