ข้อมูล eBook

ชื่อ: เครื่องดนตรีและวงดนตรีไทย

ผู้แต่ง: สกายบุ๊กส์

สำนักพิมพ์: สกายบุ๊กส์

หมวดหลัก: ดนตรี

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับเครื่องดนตรีและวงดนตรีไทย อันเป็นเอกลักษณ์สำคัญของชาติที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ เพื่อให้น้องๆ เยาวชนได้มีโอกาสได้รู้จักและภาคภูมิใจกับความเป็นไทยที่สื่อผ่านเครื่องดนตรีและวงดนตรีไทยชนิดต่างๆ รวมทั้งได้เรียนรู้ประวัติความเป็นมาของดนตรีไทย ที่ถ่ายทอดสืบผ่านกันมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา สมัยธนบุรี และสมัยรัตนโกสินทร์ ตลอดถึงปัจจุบัน

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-01-29 01:10
2019-01-18 01:13
2019-01-08 01:13
2018-12-21 01:19
2018-12-04 01:11
2018-11-12 01:19
2018-10-20 01:21
2018-09-24 01:11
2018-09-13 01:11
2018-09-05 01:10
2018-08-28 01:09
2018-08-16 01:09
2018-06-30 01:10
2018-02-13 01:10
2017-11-07 01:08