ข้อมูล eBook

ชื่อ: Perfect Maths สรุปเข้มคณิตศาสตร์ ม.ปลาย

หมวดหลัก: การศึกษา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

สรุปและรวบรวมเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.ปลาย รวมถึงสูตร ทฤษฎี ตัวอย่าง และแผนภาพประกอบเนื้อหา ไว้อย่างครบถ้วนและตรงประเด็น พร้อมแบบฝึกหัดและแนวข้อสอบ เตรียมพร้อมสอบอย่างมั่นใจทุกสนามสอบ ตั้งแต่ ม.4, ม.5, ม.6, เพิ่มเกรดในชั้นเรียน, O-NET, PAT1, ชินทุน, 9 วิชาสามัญ, Admission, โควตา, สอบตรง และเตรียมพร้อมสู่การสอบ Entrance 4.0

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-02-21 01:08
2019-02-21 01:08
2019-02-16 01:10
2019-02-10 01:10
2019-02-08 01:11
2019-02-07 01:09
2019-02-07 01:09
2019-02-07 01:09
2019-02-06 01:09
2019-02-05 01:12
2019-02-02 01:10
2019-01-31 01:10
2019-01-28 01:10
2019-01-22 01:15
2019-01-22 01:15

หน้า