ข้อมูล eBook

ชื่อ: Perfect Maths สรุปเข้มคณิตศาสตร์ ม.ปลาย

หมวดหลัก: การศึกษา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

สรุปและรวบรวมเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.ปลาย รวมถึงสูตร ทฤษฎี ตัวอย่าง และแผนภาพประกอบเนื้อหา ไว้อย่างครบถ้วนและตรงประเด็น พร้อมแบบฝึกหัดและแนวข้อสอบ เตรียมพร้อมสอบอย่างมั่นใจทุกสนามสอบ ตั้งแต่ ม.4, ม.5, ม.6, เพิ่มเกรดในชั้นเรียน, O-NET, PAT1, ชินทุน, 9 วิชาสามัญ, Admission, โควตา, สอบตรง และเตรียมพร้อมสู่การสอบ Entrance 4.0

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-01-21 01:14
2019-01-21 01:14
2019-01-20 01:16
2019-01-13 01:14
2019-01-12 01:15
2019-01-07 01:15
2019-01-07 01:15
2019-01-05 01:20
2019-01-04 01:19
2018-12-30 01:13
2018-12-30 01:13
2018-12-21 01:19
2018-12-20 01:13
2018-12-18 01:15
2018-12-17 01:15

หน้า