ข้อมูล eBook

ชื่อ: Perfect Maths สรุปเข้มคณิตศาสตร์ ม.ปลาย

หมวดหลัก: การศึกษา

คงเหลือ: 0

เนื้อหา

สรุปและรวบรวมเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.ปลาย รวมถึงสูตร ทฤษฎี ตัวอย่าง และแผนภาพประกอบเนื้อหา ไว้อย่างครบถ้วนและตรงประเด็น พร้อมแบบฝึกหัดและแนวข้อสอบ เตรียมพร้อมสอบอย่างมั่นใจทุกสนามสอบ ตั้งแต่ ม.4, ม.5, ม.6, เพิ่มเกรดในชั้นเรียน, O-NET, PAT1, ชินทุน, 9 วิชาสามัญ, Admission, โควตา, สอบตรง และเตรียมพร้อมสู่การสอบ Entrance 4.0

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-08-31 01:13
2018-08-30 01:17
2018-08-28 01:09
2018-08-25 01:08
2018-08-25 01:08
2018-08-23 01:09
2018-08-23 01:09
2018-08-17 01:09
2018-08-15 01:10
2018-08-15 01:10
2018-08-09 01:08
2018-08-06 01:11
2018-07-31 01:11
2018-07-28 01:10
2018-07-22 01:11

หน้า