ข้อมูล eBook

ชื่อ: Perfect Maths สรุปเข้มคณิตศาสตร์ ม.ปลาย

หมวดหลัก: การศึกษา

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

สรุปและรวบรวมเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.ปลาย รวมถึงสูตร ทฤษฎี ตัวอย่าง และแผนภาพประกอบเนื้อหา ไว้อย่างครบถ้วนและตรงประเด็น พร้อมแบบฝึกหัดและแนวข้อสอบ เตรียมพร้อมสอบอย่างมั่นใจทุกสนามสอบ ตั้งแต่ ม.4, ม.5, ม.6, เพิ่มเกรดในชั้นเรียน, O-NET, PAT1, ชินทุน, 9 วิชาสามัญ, Admission, โควตา, สอบตรง และเตรียมพร้อมสู่การสอบ Entrance 4.0

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-11-17 01:18
2018-11-15 01:18
2018-11-12 01:20
2018-11-11 01:18
2018-11-11 01:18
2018-11-08 01:18
2018-11-03 01:18
2018-10-31 01:19
2018-10-30 01:20
2018-10-29 01:20
2018-10-26 01:20
2018-10-21 01:25
2018-10-21 01:24
2018-10-16 01:24
2018-10-13 01:22

หน้า