ข้อมูล eBook

ชื่อ: Perfect Maths สรุปเข้มคณิตศาสตร์ ม.ปลาย

หมวดหลัก: การศึกษา

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

สรุปและรวบรวมเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.ปลาย รวมถึงสูตร ทฤษฎี ตัวอย่าง และแผนภาพประกอบเนื้อหา ไว้อย่างครบถ้วนและตรงประเด็น พร้อมแบบฝึกหัดและแนวข้อสอบ เตรียมพร้อมสอบอย่างมั่นใจทุกสนามสอบ ตั้งแต่ ม.4, ม.5, ม.6, เพิ่มเกรดในชั้นเรียน, O-NET, PAT1, ชินทุน, 9 วิชาสามัญ, Admission, โควตา, สอบตรง และเตรียมพร้อมสู่การสอบ Entrance 4.0

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-10-13 01:22
2018-10-11 01:22
2018-10-09 01:13
2018-10-06 01:11
2018-10-02 01:10
2018-10-02 01:10
2018-10-02 01:10
2018-10-02 01:10
2018-10-01 01:12
2018-10-01 01:12
2018-09-30 01:11
2018-09-28 01:11
2018-09-26 01:11
2018-09-26 01:11
2018-09-25 01:12

หน้า