ข้อมูล eBook

ชื่อ: Perfect Maths สรุปเข้มคณิตศาสตร์ ม.ปลาย

หมวดหลัก: การศึกษา

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

สรุปและรวบรวมเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.ปลาย รวมถึงสูตร ทฤษฎี ตัวอย่าง และแผนภาพประกอบเนื้อหา ไว้อย่างครบถ้วนและตรงประเด็น พร้อมแบบฝึกหัดและแนวข้อสอบ เตรียมพร้อมสอบอย่างมั่นใจทุกสนามสอบ ตั้งแต่ ม.4, ม.5, ม.6, เพิ่มเกรดในชั้นเรียน, O-NET, PAT1, ชินทุน, 9 วิชาสามัญ, Admission, โควตา, สอบตรง และเตรียมพร้อมสู่การสอบ Entrance 4.0

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-07-18 01:10
2018-07-05 01:10
2018-07-02 01:10
2018-06-21 01:10
2018-02-24 01:08
2018-02-13 01:10
2018-02-02 01:07
2018-02-02 01:07
2018-01-27 01:08
2018-01-20 01:08
2018-01-14 01:07
2017-12-31 01:07
2017-12-28 01:10
2017-12-25 01:09
2017-12-09 01:06

หน้า