ข้อมูล eBook

ชื่อ: QUICK BIOLOGY สรุปชีววิทยา ม.ปลาย

หมวดหลัก: การศึกษา

คงเหลือ: 3

เนื้อหา

สรุปรวบรวม และเรียบเรียง เนื้อหาสำคัญในวิชาชีววิทยาที่ออกสอบบ่อย ตั้งแต่ระดับชั้น ม.4, ม.5 และ ม.6 เพื่อเตรียมความพร้อมเข้ามหาวิทยาลัย และเตรียมพร้อมสอบ PAT, O-NET, ชิงทุน, โควตา, เพิ่มเกรด, สอบตรง, และ Admission ที่สรุปในรูปแบบตาราง และ mind map เพื่อง่ายต่อการอ่าน เพื่อที่จะช่วยให้น้องๆ เดินเข้าห้องสอบด้วยความมั่นใจ

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-02-07 01:09
2019-01-27 19:09
2019-01-17 01:15
2019-01-05 01:20
2018-12-16 01:14
2018-12-10 01:13
2018-12-05 01:16
2018-11-27 01:16
2018-11-17 01:18
2018-11-13 01:19
2018-09-27 01:13
2018-09-22 01:13
2018-09-21 01:11
2018-09-19 01:10
2018-09-14 01:13

หน้า